Schenken & Nalaten

Geef Singer Laren door 

Singer Laren dankt het bestaan aan de schenking van Anna Singer. Na de dood van haar man, kunstenaar William Singer, richtte Anna de stichting ‘Singer Memorial Foundation’ op en liet zij aan hun Villa De Wilde Zwanen een museum en theater bouwen. In 1956 opent Anna Singer ons geliefde Singer Laren. Zonder rijks- en provinciesubsidies is Singer Laren al sinds de opening sterk afhankelijk van eigen inkomsten. Veelal dankzij erfenissen, legaten en schenkingen. Deze zijn afkomstig van mensen die het museum, theater en de beeldentuin een warm hart toedragen en ze willen behouden voor volgende generaties. Zo ook acteur en schrijver Edwin de Vries. Hij vertelt er meer over in dit filmpje onderaan de pagina.

Singer Laren is schenkers, groot en klein, jong en oud, ongelooflijk dankbaar voor de steun. Hiermee kan de prachtige collectie worden onderhouden, uitgebreid en permanent worden getoond. Ook kan met deze bijdragen zowel in het museum als in het theater ruimte worden gegeven aan jong talent en kunnen bezoekers worden verwelkomd voor wie culturele uitstapjes niet vanzelfsprekend zijn. 

Schenken geld

  • Eenmalig of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte.
  • Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
  • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Nalaten

U kunt Singer Laren in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

  • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan Singer Laren.
  • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend Singer Laren.
  • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.
  • Singer Laren als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat het museum (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat Singer Laren tevens uitkeert aan derden.

ANBI status

Singer Laren heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

 NL61ABNA0551779985 ten name van Stichting Steun Continuïteit.

Het KvKnummer is: 41193901.

Singer Laren is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als uw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst / akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van Singer Laren van belang. Dit is: 009938060.

Graag helpen wij u met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Evert van Os, algemeen directeur via evanos@singerlaren.nl of 035-539 39 53.