Schenken & Nalaten

Het voortbestaan van Singer Laren

Singer Laren is een uniek particulier cultureel erfgoed dat geen rijks- en provinciesubsidies ontvangt. Singer Laren is aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten en een bescheiden gemeentesubsidie. Een zeer belangrijke financiële bron wordt gevormd door erfenissen, legaten en schenkingen. Schenkingen en nalatenschappen zijn essentieel voor het voortbestaan van Singer Laren. Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan Singer Laren. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!

Schenken geld

  • Eenmalig of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte.
  • Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
  • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds.

Nalaten

U kunt Singer Laren in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

  • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan Singer Laren.
  • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend Singer Laren.
  • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.
  • Singer Laren als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat het museum (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat Singer Laren tevens uitkeert aan derden.

ANBI status

Singer Laren heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

 NL61ABNA0551779985 ten name van Stichting Steun Continuïteit.

Het KvKnummer is: 41193901.

Singer Laren is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als uw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst / akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van Singer Laren van belang. Dit is: 009938060.

Graag helpen wij u met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Evert van Os, algemeen directeur via evanos@singerlaren.nl of 035-539 39 53.